PET (Poly Ethylene Terephthalate) Bottle

PET (Poly Ethylene Terephthalate)

พลาสติกที่นำมาใช้ทำขวดเครื่องดื่มต่างๆชนิดใส ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ขวดเพท (PET) เป็น โพลิเมอร์ ที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาการเตรียม เอสเทอร์ (Esterification) นำกรดเทเรฟทาลิก (Terepthalic Acid) และ เอทธิลีนไกคอล (Ethylene Glycol) เป็นสารตั้งต้น ในการทำปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนหมู่เอสเทอร์ (Transesterific Action) ใช้ไดเมทิล เทเรฟทาเลท (Dimethyl Terepthalate) และเอทธิลีนไกคอล ที่อุณหภูมิ 275-285 oC จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารไดเอสเทอร์ (Di-Ester) เมื่อเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์โพลิเมอร์ จะได้โพลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลไม่มากนัก มีค่าความหนืด IV ประมาณ 0.58-0.67 dl/g เหมาะสมกับการนำมาใช้ผลิตเป็นเส้นใยอุตสาหกรรมสิ่งทอ แต่การผลิตขวดจำเป็นต้องใช้ PET ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง และมีค่าความหนืด IV>0.7 dl/g จึงต้องเพิ่มการสังเคราะห์โพลิเมอร์ในสถานะของแข็ง โดยเริ่มจากการทำให้เม็ดโพลิเมอร์นั้น ให้มีปริมาตรผลึกเพิ่มขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน

ขั้นตอนแรก : ใช้เครื่อง Pre-Crvstallizer ในการทำให้ PET มีปริมาณผลึกเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิ 170 oC เป็นเวลา 30 นาที จำเป็นต้องกวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เม็ด PET ติดกัน หลังจากเสร็จสินกระบวนการนี้แล้ว จะได้เม็ด PET ปริมาณผลึกประมาณ 25%

ขั้นตอนที่สอง : เพิ่มปริมาณผลึกในเม็ด PET โดยการกวนด้วยเครื่องกวนที่อุณหภูมิ 190 oC เป็นเวลา 30 นาที เม็ด PET ที่ผ่านขั้นตอนนี้จะมีปริมาณผลึกประมาณ 30% จากนั้นจึงผ่านเข้าสู่ขั้นตอน SSP

ควรเก็บโพลิเมอร์ในสถานที่ที่ไม่มีออกซิเจน และความชื้น ให้ความร้อนโพลิเมอร์ที่อุณหภูมิ 200-220 oC ซึ่งต่ำกว่าจุดหลอมเหลวเล็กน้อย กระบวนการ SSP จำเป็นต้องใช้ระยะเวลา เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์โพลิเมอร์ ควบแน่นเพิ่มขึ้น เม็ด PET จะมีปริมาณผลึก 40% และค่าความหนืดนั้นจะสูงขึ้น IV เป็น 0.75-085 ค่าความหนืดนี้สามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับแก๊ส หรือสารระเหยที่กลายเป็นไอได้

ตารางแสดงค่าความหนืดที่เหมาะสม ของ PET ในการใช้งานด้านต่างๆ

การใช้งาน IV
เทปบันทึกเสียง 0.60
เส้นใย 0.65
ขวดน้ำอัดลม 0.73-0.80
เส้นใยเชิงวิศวกรรม 0.85